Den vetenskapliga metoden handlar om en metod för att hitta ny kunskap och etablera sanningen. Det är helt enkelt ett sätt att få fram ny kunskap där man kan  

2102

NGGC20 Vetenskaplig metod inom geomatik. Vetenskapsteoretiska begrepp ad hoc-hypotes (ad hoc är lat. som betyder för detta) En modifikation eller hypotes 

I metodteori, särskilt inom socialvetenskaperna, skiljer man ofta mellan kvantitativ metodteori och kvalitativ metodteori. Den förstnämnda innehåller ofta insamling av en mängd fakta och sedan analys med statistiska metoder, medan den senare ofta innebär till exempel djupintervjuer eller deltagande observation. VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI 526100.0 (2009-2010 version 1) Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättning Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Innehåll Föreläsningar med instuderingsmaterial och övningar Feministisk vetenskapsteori och metodologi, 7.5 hp. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap ger i samarbete med Genusakademin en kurs inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kursen ges under vårterminen 2020.

  1. Elektronisk forvaltning
  2. Balansekonomi ab

Vetenskapsteori och metodologiska överväganden - 15 hp. Ladda ner PDF. Kurskod: MSU61E. Nivå: Avancerad nivå. Ämne/områdeskod: Utbildningsvetenskap  Metodologiska överväganden, inom ramen för fördjupningsområdets vetenskapsteoretiska historia, fördjupas speciellt i relation till ontologi och epistemologi. Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys. Kurs 15 högskolepoäng.

från: vecka 27, 2021; Behörighet: 60 hp hållbar energiomställning inklusive Vetenskapsteori och metodologi i en tvärvetenskaplig kontext.

Huvudområde. Omvårdnad.

VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI ( Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Att förstå bibelforskningens övergripande 

Behörighet Grundläggande behörighet Kandidatexamen med 180 hp (med 90 hp GR A,B,C) i huvudområdena sociologi eller genusvetenskap. Lärandemål Lärandemål moment 1, Vetenskapsteori, etik och metodologi 7,5 hp Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som ställer frågor dels om sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels om olika specialvetenskaper.När det gäller begrepp som är gemensamma för de olika vetenskaperna gränsar vetenskapsteorin till mer generella filosofiska områden, framför allt epistemologi och metafysik. VTM610, Vetenskapsteori och metodologi, 7,5 hp, A1N VHV601, Villkor för hälsa och vård, 7,5 hp, A1N EXV810, Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Introduktion i vetenskapsteori och metodologi (7,5 hp) DIA11F Höstterminen 2018 Kursansvarig: Jonas von Reybekiel Trostek Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) Institutionen för pedagogik Frescativägen 54 Telefax: 08-15 83 54 Institutionen för pedagogik och didaktik Termin och år ht16 Kursutvärdering för Kurskod DIA11F, Introduktion till vetenskapsteori och metodologi, 7,5 hp Kursansvarig: Eva Svärdemo Åberg Antal examinerade: 5 inaktiva 13 aktiva varav 12 godkända efter kursens slut. Vetenskapsteori och metodologi I Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Vetenskapsteori och metodologi II När det obligatoriska momentet är fullgjort anges Deltagit (DT).

Jag kommer i denna uppsats diskutera kring ett antal metodologiska aspekter av en genusteori och feministisk vetenskapsteori och bidrar till bredare vetenskapskritiska diskussioner om betydelsen av objektivitet. Kursen uppmärksammar och fördjupar teoretiska och metodologiska implikationer av att ta subjektets situering och dess roll i kunskapsproduktion på allvar.
Pizza hötorget stockholm

Vetenskapsteori och metodologi

Både kvalitativ och kvantitativ metod behandlas. I metodteori, särskilt inom socialvetenskaperna, skiljer man ofta mellan kvantitativ metodteori och kvalitativ metodteori. Den förstnämnda innehåller ofta insamling av en mängd fakta och sedan analys med statistiska metoder, medan den senare ofta innebär till exempel djupintervjuer eller deltagande observation.

Se bibliotekets söktjänst.
Komvux bibliotek

Vetenskapsteori och metodologi
Vetenskapsteori, metodologi och forskningsetik inom det specialpedagogiska fältet 15 högskolepoäng. Philosophy of Science, Methodology and Research Ethics in Special Education. Avancerad nivå, S7009P.

Avancerad nivå, S7009P. På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.


Aip sweden enr

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen SE - 106 91 Stockholm Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A www.buv.su.se Telefon: 08-16 20 00 Kurslitteratur för UB13MP – Vetenskapsteori och metodologi inom barn- och ungdomsvetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå Gäller från och med HT 2020. Kurs inom Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap.

Drar allmänna och generella slutsatser utifrån observationer. Handlar till stor del om sannolikhet. T.ex jag har sett 100 vita svanar och tror därmed att nästa svan jag ser kommer att vara en vit svan.

Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi hänsyn till såväl vetenskapsteoretiska traditioner som samhälleliga och etiska aspekter.

VTM610, Vetenskapsteori och metodologi, 7,5 hp, A1N Inom huvudområdet: Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande: ALS601, Arbete, lärande, samhälle, 7,5 hp, A1N MVF600, Metoder för verksamhetsanalys och förändringsarbete, 15 hp, A1N VTM610, Vetenskapsteori och metodologi, 7,5 hp, A1N Behörighetskrav Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys.